RSS

MEERJARENPLAN

Meerjarenplan van Stichting Healing The Nations, te starten vanaf 2013
Doelstelling

De stichting heeft als doel:

  1. Met de beste middelen die haar ten dienste staan, zoveel mogelijk mensen in de gehele wereld trachten te bereiken met de Bijbelse boodschap van het Evangelie van Jezus Christus
  2. Het beschikbaarstellen van sociale diensten in de vorm van liefdadigheidsgiften aan
    Individuen die gebrek hebben aan voedsel, onderdak, kleding, medische voorzieningen, onderwijs, raadgeving of welke andere overlevingsbenodigdheden dan ook.
  3. Het ondersteunen bij de oprichting van evangeliecentra en christelijke gemeenten, nationaal en internationaal.

Het bestuur van Stichting Healing The Nations heeft besloten fondsen te werven ten behoeve van de bevolking van Sarajevo, Bosnië en de verdere Balkan regio. Voorts zullen fondsen verworven worden voor de nationale en internationale doelstelling om gemeenten- en evangeliecentra op te richten.

De volgende projecten en initiatieven zullen daarbij gestart worden:
Kerkelijke gemeente BPC Rafael te Sarajevo, zoals deze reeds voor haar vernietiging tijdens de burgeroorlog aanwezig was in Bosnië-Herzegovina, zal wederopgericht worden. Deze heropening heeft op 8 September 2013 plaats gevonden in samen werking met de Biblijska Protestanska Crkva u Bosni / Bijbelse Protestantse Kerk van Bosnie (Zenica, Bosnië). Het echtpaar Robert en Sandrina Jurjevich zal hierbij het voorgangersschap op zich nemen, evenals dit voor de oorlog reeds het geval was.

Pro-life counseling Centrum oprichten ter ondersteuning van ongehuwde (tiener)moeders tijdens de zwangerschap en na de geboorte van hun kind(eren) door middel van:

a Het verstrekken van kleding en voedsel voor de babies
b Opvangtehuis om bescherming te bieden aan dakloze ongehuwde moeders
c Onderwijs en begeleiding naar een zelfstandig bestaan als jong gezin
d Vertalen en drukken van lesmateriaal in de Bosnische taal
e preventieprogramma voor Sexueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA)
f Presentatie op scholen van anticonceptie methoden m.b.t. ongewenste zwangerschap

Huwelijks en gezins counseling aanbieden aan belanghebbenden in Sarajevo.
Ondersteuningsprogramma voor weduwen en wezen in Bosnie met voedsel, kleding en verdere eerste levensbehoeften.
Post-war Trauma Initiatief om heling en verzoening te brengen aan Bosniers die lichamelijk, emotioneel en mentaal verwond zijn geraakt vanwege de oorlog in 1992-1995.
Verzoeningsprogramma voor de Balkan regio om vertrouwen en wederzijds respect tussen de diverse etnische bevolkingsgroepen te herstellen.
Uitwisselings programma’s op gebied van kunst en cultuur door het organiseren van concerten, tentoonstellingen en forums op de Balkan.
Ontwikkelen van programma’s voor multimedia presentatie teneinde deze initiatieven te adverteren en te promoten.
Ontwikkelen van een First Response Team dat inzetbaar is in geval er zich natuurrampen voordoen in de regio.
Bevorderen van samenwerking tussen overheden, geestelijke en humanitaire organisaties om de bovenstaande doelen te kunnen gaan verwezenlijken.
Ondersteuning en opbouw van bestaande locale gemeenten door deze te bezoeken en te dienen met prediking, onderwijs, counseling en gebed voor heling.

Bijdrage leveren aan de training en toerusting van nieuwe zendelingen en missionarissen door het deelnemen aan conferenties, congressen, Bijbelscholen, missionsschools en outreaches.

On the job training voor aanstaande geestelijke leiders met een roeping voor de vijfvoudige bediening volgens Epheze 4:11-16, door deze mee te nemen op bedieningenreizen en gelegenheid te geven zich te bekwamen in hun bediening in het Koninkrijk van God.

Het starten en/of meewerken aan het ontstaan van nieuwe geloofsgemeenschappen wereldwijd met een gelijkgezinde doelstelling als stichting Healing The Nations.
Fondswerving
De Stichting gaat op meerdere wijzen zich inzetten om gelden te verzamelen voor het realiseren van haar doelstellingen:

1. Mailing naar bestaande adressenbestanden waarin haar doelen en plannen gepresenteerd gaan worden.
2. Persoonlijk bezoeken van kerkelijke leiders i n Nederland en de Verenigde Staten met het verzoek om ondersteuning van bovenstaande initiatieven. Dit geldt met name voor die gemeenten en organisaties die reeds vòòr de oorlog uitbrak de kerk in Sarajevo hebben ondersteund met financiële en materiële middelen.
3. Het onderzoeken naar mogelijkheden van subsidie door overheden en/of de Verenigde Naties ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting. Hiertoe zullen vertegenwoordigers van het bestuur in overleg treden met overheidsinstanties in Sarajevo over het te voeren beleid in deze.

Het beheer van fondsen en vermogen
De Stichting zal de ontvangen gelden storten op haar bank- en spaarrekening bij de ING Postbank. De fondsen zullen besteed worden aan de geplande activiteiten van de stichting De penningmeester zal jaarlijks een financieel verslag uitbrengen aan het bestuur, hetgeen op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring voorgelegd zal worden.

De bestuursleden zullen voor de gemaakte noodzakelijke onkosten ten behoeve van de stichting een onkostenvergoeding ontvangen volgens de erkende geldende normen.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: